947
podporených projektov
108
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Poznajme a chráňme prírodu svojho okolia

Predstavujeme náš projekt

Poznajme a chráňme prírodu blízkeho okolia
My učitelia a žiaci Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove na Mudroňovej ulici číslo 20 máme radi prírodu, ochrana životného prostredia nám nie je ľahostajná a aktívne sa na nej podieľame. Napríklad aj tým, že sme spolu zaviedli na škole separovaný zber (papier, hliník, batérie, plasty) a podarilo sa nám ho aj udržať. Sme ale presvedčení, že ak chceme prírodu chrániť, musíme ju poznať a učiť sa jej rozumieť. K prírode najbližšieho okolia nemáme ďaleko, ona si zaslúži našu pozornosť a ochranu. V tomto projekte je naším cieľom exteriér našej školy a rozhodli sme sa požiadať o podporu nášho zámeru.

Okolo našej školy je menší areál, ktorý sme od presťahovania v roku 1997 značne upravili – vyrúbali sme suché stromy, urobili ozdravovacie rezy, vybudovali respírium pre vyučovacie hodiny strávené v prírode a s prírodou.

V súčasnosti by sme chceli v týchto aktivitách pokračovať. V celom areáli je bohatá skladba drevín rôzneho druhu a veku. Chceli by sme, aby celý areál bol jednou ekoplochou s upravenými a vybudovanými chodníkmi, ktoré by spĺňali funkciu náučného chodníka na účel poznania jednotlivých druhov drevín, zblíženia sa s prírodou cez vnímanie jej krásy a nadobudnutia prirodzeného zmyslu pre ochranu. Pre lepšiu informovanosť a orientáciu by sme chceli v prednej časti areálu (pred školou) umiestniť jednu informačnú tabuľu a v druhej časti (za školou) umiestniť druhú informačnú tabuľu. Nosným materiálom tabúľ by boli drevené panely a na informačnú časť by sme použili 5 mm plexisklo s gravírovaním. Tabule by obsahovali pôdorys exteriéru s vyznačením druhov vyskytujúcich sa drevín.
Ciele projektu:
• vytvoriť komunitu učiteľov, žiakov a širokej verejnosti na riešenie spoločného záujmu,
• vytvoriť informačné tabule o zastúpení jednotlivých druhov drevín v areáli školy,
• vytvoriť centrálnu nástenku s fotodokumentáciou v budove školy,
• vytvoriť náučný chodník pre poznávanie drevín s možnosťou oddychu pre široké okolie,
• vytvoriť pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia.

Výstupy projektu:
a) kvalitatívne:
• určenie drevín vyskytujúcich sa v areáli školy,
• informačná expozícia exteriéru školy s vyznačenými druhmi drevín a ich miestom výskytu,
• obrazová expozícia jednotlivých druhov drevín v interiéri školy,
• vybudovanie náučného chodníka,
• zapojenie čo najviac žiakov do aktivít zameraných na zveľaďovanie nášho exteriéru.

b) kvantitatívne:
• oboznámiť žiakov s dôležitosťou územnej a druhovej ochrany prírody,
• zdôrazniť význam maloplošných prírodných území v okrese Prešov a uvedomiť si, že dávajú krajine charakteristický ráz,
• viesť k pochopeniu, že našu pozornosť si zaslúži príroda blízkeho okolia (nie iba národné parky), ktorá má vplyv na naše zdravie a pohodu.

Je potrebné, aby sme pochopili význam stromov v ekosystéme, a k tejto téme by sme urobili hneď pri vstupe do budovy školy centrálnu nástenku. Okrem pôdorysu areálu a slovenského aj latinského názvoslovia drevín by obsahovala kvôli lepšej názornosti aj farebnú fotodokumentáciu.

Keďže areál školy je priechodný pre najbližšie okolie – spája Mudroňovu, Narcisovú s Bottovou, Levočskou ulicou až s riekou Torysou, chceli by sme na okraj zatrávnených častí umiestniť tri parkové lavičky na sedenie ako miesto na príjemný oddych. Takto upravený areál by bol prístupný aj pre ďalšie školy v meste na vyučovanie botaniky a ekológie.

Uvedomujeme si, že ak sa prírode vzdialime, nebudeme si ju všímať, nemôžeme rozumieť jej zákonitostiam a nebudeme vedieť riešiť ekologické problémy. O prírodu sa treba starať a chrániť ju. Máme elán, dosť síl a nádej, že naše ciele uvedieme do reality.